Vad är IPT?

Interpersonell Psykoterapi 

IPT är en evidensbaserad, strukturerad korttidsterapi som rekommenderas av Socialstyrelsen. Den utgår ifrån hur relationer påverkar den psykiska hälsan och vice versa, hur psykisk ohälsa påverkar relationer. Fokus är mänskliga relationer och de konflikter, förändringar och förluster dessa innehåller. Målet i behandlingen är att lindra patientens symtom och lösa de sociala och interpersonella problem i pågående relationer som kan kopplas till starten och vidmakthållandet av patientens nuvarande symtom. Genom att förbättra sina kommunikationsfärdigheter lär sig patienten bättre uttrycka sina förväntningar i relationer och känslor vid konflikter eller besvikelser. Man motverkar isolering genom att hjälpa patienten bygga upp och mer effektivt använda ett positivt, stödjande socialt nätverk.

Metoden utarbetades i början av sjuttiotalet för behandling av depression. Sedan dess har den anpassats även till andra diagnoser, t.ex. dystymi, bulimia nervosa, bipolär sjukdom posttraumatiskt stressyndrom och ångesttillstånd m m.

De teoretiska rötterna finns i interpersonell teori, anknytningsteori, kommunikationsteori och social teori.

Denna terapiform kan användas för en stor mängd patienter och i olika kliniska sammanhang, vilket gör den värdefull för psykologer inom olika områden.

 

Vad händer under IPT-behandlingen?  (vid depressionsbehandling)

Under intialfasen utforskas betydelsefulla relationer i patientens liv hur de påverkar patienten och på vilket sätt de kan ha samband med start och vidmakthållande av depressionen. Tillsammans med patienten görs en ”interpersonell inventering”, en sammanställning av patientens viktigaste pågående relationer och de styrkor och svagheter dessa har. I en fokusformulering får patienten hjälp att se hur svårigheterna utvecklats och vilka förändringar som är nödvändiga för att minska symtomen och få mer tillfredsställande interpersonella relationer.

De fyra fokusområdena är:

Komplicerad sorg – en avgörande förlust i form av dödsfall som ej sörjts och resulterar i att man blir deprimerad, distanserar sig och inte kan relatera som tidigare.

Interpersonella konflikter – när patienten och åtminstone en viktig person i patientens liv har oförenliga och ofta outtalade förväntningar i sin relation. Det kan vara en konflikt där den ena parten angriper den andra, men det kan också finnas missförstånd som är orsakade av otydlig kommunikation. Då blir konflikterna ofta fastlåsta, upprepade och svårlösta.

Interpersonella rollförändringar – omständigheter i livet som innebär stora förändringar, t.ex. separation, arbetslöshet, sjukdom och föräldraskap. Oftast upplevs förändringen som en förlust. I terapin arbetar man på att stödja patienten i att släppa den gamla rollen och acceptera den nya.

Interpersonella svårigheter – ensamhet och social isolering – när patienten har svårt att ta initiativ till eller bibehålla sociala kontakter och har få eller inga vänner. I terapin arbetar man med att ge patienten stöd i att utveckla nuvarande relationer och skapa nya genom att förbättra sociala och kommunikativa färdigheter för att öka självkänslan i sociala sammanhang. Terapeuten kan använda sig av relationen mellan sig själv och patienten för att få ledtrådar till problem i andra relationer.

Under mellanfasen arbetar man utifrån valt fokusområde för att åstadkomma positiva förändringar. Från vecka till vecka ringar man in faktorer i de pågående relationerna som mildrar respektive försämrar patientens sinnesstämning. Patienten lär sig uppmärksamma de känslomässiga reaktioner som  relationsproblem orsakar: vad gör patienten ledsen? arg? besviken? orolig? och vad försämrar depressionen?

Patientens sätt att kommunicera utforskas och tydliggörs i en kommunikationsanalys som görs tillsammans med terapeuten. Nya sätt att kommunicera övas via rollspel. Patienten uppmuntras att pröva de nyvunna kunskaperna i sina pågående relationer.

I avslutningsfasen summerar man och utvärderar behandlingen och gör en förnyad bedömning av patientens symtom. Man gör tillsammans en handlingsplan för framtiden. Den innefattar vad som krävs för att patientens ska må fortsatt bra och hur patienten hanterar eventuella tidiga varningssignaler.

Vanliga frågor

 Hur ofta träffas man?            I IPT träffas man ungefär en gång i veckan.

 

Hur länge pågår behandlingen?   Behandlingen är alltid tidsbegränsad och består oftast av 16 sessioner men antalet kan variera enligt överenskommelse.

Vilken är terapeutens roll? Terapeuten hjälper till att ringa in orsaken till patientens problem, t.ex. brister i kommunikation, konflikter med en viktig person, en ofrivillig rollförändring, och visar på alternativa sätt att hantera dessa situationer och de svåra känslor de kan vara förknippade med.

Grundtanke.

När en människa kan hantera relationsproblem mer effektivt minskar oftast de psykiska symtomen.

 

 

Kort beskrivning av IPT

 Teori:

Anknytningsteori, Kommunikationsteori, Interpersonell teori,  Social teori

Mål:     Psykiatriska symptom, Interpersonella relationer, Socialt stöd

Stategi:

 • Sök utlösande händelse (onset)
 • Ge sjukroll- ”inte patientens fel”
 • Interpersonellt inventorium
 • Interpersonellt fokusområde
 • fokusformulering
 • IPT- struktur
 • Hålla sig till fokus
 • Samarbete patient och terapeut om mål och medel

Tekniker:

 • Klarifiering
 • beslutsanalys
 • koppla händelse – känsla
 • stödja känslouttryck
 • Kommunikationsanalys
 • Rollspel
 • Användning av gemensamma faktorer (common factors)

IPT är en psykoterapeutisk metod som :

 • Har god forskningsevidens (över 250 studier)
 • Är korttidspsykoterapeutisk ( 8-16 sessioner)
 • Är relativt lätt att lära sig (kurs samt 2-4 handledda ärenden)
 • Är anpassad till allt fler psykiatriska tillstånd

Författare: Unni Bonnedal och Thomas Ström   oktober 2014

 

 

 

Interpersonell psykoterapi (IPT)

IPT är en strukturerad form av psykoterapi som fokuserar på hur problem i mänskliga relationer medverkar till psykologisk stress, och tvärtom; hur psykologiska problem påverkar våra relationer till andra. Terapin kan ge hjälp att bearbeta kriser, t ex ständiga gräl, ny fas i livet eller svår sorg.

Metoden utarbetades i början av 80-talet för behandling av depression. Sedan dess har den anpassats även till andra diagnoser, t ex dystymi, bulimia nervosa, bipolära sjukdomar,posttraumatiskt stressyndrom och ångesttillstånd. IPT skiljer sig ifrån andra former av behandling genom att huvudsakligen fokusera på relationsproblem.

Vanliga typer av relationsproblem

Terapeuten kommer använda de första mötena åt att reda ut hur dina problem, t ex om depression, kan hänga samman med dina nuvarande relationer.  Behandlingen kommer sedan att fokusera på “rätt” saker. Till exempel:

·Interpersonell dispyt: Meningsskiljaktigheter eller gräl med någon annan. Det kan även handla om att man inte kan mötas på grund av olika förväntningar.

Ett exempel kan vara en konflikt i äktenskapet där en av parterna angriper den andre. Man börjar med att undersöka hur pass svårlöslig konflikten verkar vara. Finns det källor för missförstånd som kan vara orsakade av otydlig kommunikation? Om svaret är ja och så behöver du träna in ett nytt sätt att kommunicera. Din uppgift blir sedan att prova dessa nya sätt i de relationer du haft problem med.

·Rollförändring: Omständigheter i livet som innebär stora förändringar för dig som person.

Ett exempel kan vara en person som nyligen har genomgått en plågsam och oönskad separation. Arbetet blir att i terapin se på det som har förlorats och att sörja detta. Samtidigt gäller det att upptäcka vilka nya möjligheter som separationen ger. Med terapeutens hjälp undersöker du också de eventuella problem som den nya rollen kan innebära.

·Komplicerad sorg: En känslomässig reaktion på en omfattande förlust, när sorgearbetet övergår i depression.

Ett exempel kan vara när någon har förlorat en viktig anhörig. Depressionen kan bero på att sorgeprocessen inte har startat, eller har stoppats upp. Arbetet blir i detta fall att släppa fram känslorna för den avlidna och starta eller fortsätta sorgeprocessen.

·Interpersonell känslighet: svårigheter att skapa eller bibehålla sunda relationer

Terapeuten kan t ex använda sig av relationen mellan dig och honom/henne själv, för att undersöka dina andra, problematiska relationer. Detta kan ge viktiga ledtrådar till dina problem med relaterandet till andra. Samtidigt uppmuntras du att pröva dessa nya kunskaper på nya relationer.

Vad händer under IPT-behandlingen ?

I den initiala fasen av IPT kommer samtalet kretsa kring betydelsefulla relationer i ditt liv och på vilket sätt de kan ha samband med dina problem, t ex din depression. Du och terapeuten kommer tillsammans göra en s k ”interpersonell inventering”. Den blir en slags sammanställning av dina viktigaste relationer med deras styrkor och svagheter. Detta hjälper dig att identifiera de relationer som ni bör fokusera på i terapin.

I nästa fas av behandlingen kommer ni att börja jobba för att åstadkomma positiva förändringar. Det gäller att ringa in de faktorer i dina pågående relationer som ger upphov till de depressiva symtomen.

Ett annat viktigt inslag är att du lär dig att uppmärksamma de känslomässiga reaktioner som relationsproblemen orsakar: Vad gör dig arg, ledsen, vad ger dig ångest men framför allt – vad får dig att reagera med depression?

Du och terapeuten pratar sedan om situationen och de problem som uppstått. Terapeuten ställer frågor som förtydligar situationen och problemen. Ditt sätt att kommunicera kan benas upp och tydliggöras i en kommunikationsanalys som ni gör tillsammans. För att du ska kunna använda dig av dina nyvunna kommunikationskunskaper på bästa sätt kan du, med terapeutens hjälp, träna dessa i ett rollspel tillsammans med någon person som är särskilt viktig för dig. Det viktigaste av allt är att du prövar dessa insikter/kunskaper på relationerna med dina närmaste.

Vid terapiavslutning diskuterar du och terapeuten en handlingsplan för framtiden; Vad ska du göra för att må fortsatt bra? Vad gör du om du skulle må sämre igen?

Det är viktigt att fortsätta träna på, och ständigt använda, de färdigheter du utvecklat under terapin.

Vanliga frågor

Hur ofta träffas man?

I Interpersonell psykoterapi  träffas man ungefär en gång i veckan.

Hur länge pågår behandlingen?

Behandlingen består oftast av ca 16 sessioner, men antalet möten kan variera enligt överenskommelse.

Vilken är terapeutens roll?

Terapeuten hjälper dig att ringa in grunden till dina problem, t ex brister i kommunikation, eller dåliga relationer till vissa personer. Därefter får du hjälp med alternativa sätt att hantera dina svåra känslor eller problematiska situationer.

Grundtanke:

När en människa kan hantera relationsproblem mer effektivt minskar oftast de psykiska symtomen.

 

© Psykologiguiden 2010

Författare: Thomas Ström, leg psykolog, leg psykoterapeut, IPT-handledare

Publicerad: 2009-05-14