Föreningsstadgar

§1 Namn  Föreningen för Interpersonell Psykoterapi Sverige, förkortas IPTs.

§2 Föreningsform  Ideell förening

§3 Syfte och målsättning  

  • Att informera om IPT
  • Att stödja och/eller arrangera IPT-utbildningar
  • Att värna om kvalitet på IPT-terapier
  • Att vara kontaktnät för IPT-terapeuter
  • Att certifiera IPT-terapeuter och ackreditera IPT-handledare

§4 Medlemskap  Föreningen är öppen för alla som är utbildade IPT-terapeuter samt IPT-studerande. Medlemskap erhålles genom att man betalar medlemsavgiften.   

§5 Möten  Årsmöte skall ske före mars månads utgång och utlysas en månad i förväg.          Vid årsmötet skall följande behandlas: 

  • Verksamhetsberättelse
  • Bokslut
  • Ansvarsfrihet för avgående styrelse
  • Val av ny styrelse, ackrediteringsgrupp och revisor
  • Fastställande av medlemsavgift

Styrelsemöten kan hållas via nätet och måste utlysas 14 dagar i förväg. Önskvärt är ett reellt möte per år. 

Alla medlemmar har rösträtt vid årsmötet samt yttranderätt och närvarorätt på alla möten. Omröstning sker via handuppräckning om annat ej begärs. Extra årsmöte kan utlysas vid behov. Utlysning skall ske en månad innan mötesdatum.

Mötesprotokoll skall finnas tillgängliga på föreningens hemsida 2 veckor efter mötet. 

§6 Valberedning  Valberedningen skall bestå av en person

§7 Revisorer  Föreningen skall ha en revisor. Revisor skall tillställas räkenskaperna en månad innan årsmötet.

§8 Styrelse  Styrelsen beslutar om löpande frågor och är underställd årsmötet. För att vara beslutsmässig måste 2/3 av styrelsen vara närvarande. Styrelsemöte skall hållas minst en gång per kvartal. Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör och minst två ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ledamöterna utses av styrelsen utifrån valberedningens förslag och väljs på två år, omväxlande för kontinuitet. Styrelsen utser firmatecknare. 

Styrelsen har mandat att utan årsmötesbeslut disponera ett belopp motsvarande ett prisbasbelopp/verksamhetsår till utgifter och investeringar för föreningen.

§9 Ackrediteringsgrupp  Föreningen skall ha en ackrediteringsgrupp bestående av två ledamöter och en styrelserepresentant.  Styrelsen nominerar ledamöter och årsmötet utser. 

Ledamöterna väljs omväxlande på två år. De skall vara medlemmar i IPTs samt vara psykoterapihandledare och IPT-handledare. Ledamöterna skall vara väl förtrogna med nationella såväl som internationella ackrediteringsregler. Ackrediteringsgruppen skall sammanträda minst en gång per termin.

§10 Verksamhetsår  Föreningens verksamhetsår löper årsvis från 1 januari-31 december. 

§11 Uteslutning  Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller målsättning kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne kan överklaga beslutet vid styrelsemöte där den uteslutne har rösträtt.

§12 Omröstning  Vid årsmöte gäller enkel majoritet. Om lika röstetal föreligger gäller ordförandes mening, utom vid personval där rösten skiljer. Vid styrelsemöte gäller enkel majoritet. Lotten skiljer vid lika röstetal.

§13 Stadgeändringar  För att ändra stadgar krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten. Det ena är årsmötet och det andra kan vara extra årsmöte.

§14 Upplösning  Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten. Det ena är årsmötet det andra kan vara ett extra årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna skall tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det sista mötet handlar om fördelning av medel.


Senast uppdaterade vid Årsmöte – Över Zoom 20210420

Konstituerande möte – Teachers College, Columbia University New York, 20090328 Ordförande Thomas Ström, Sekreterare Annika Ekeblad, kassör Malin Bäck och styrelseledamot Sigridur Gunnarsdottir