Bli IPT-terapeut

CERTIFIERING AV IPT-TERAPEUT

Kravnivåer och rutiner i svenska IPT-föreningen IPTS

Nuvarande former för IPT-certifiering är framtagen av Föreningen i Interpersonell psykoterapi i Sverige, IPTS, styrelse under 2012-2014, i samarbete med internationella representanter från ISIPT. Fram till 2021 talade vi om att ackeditera IPT-terapeuter vilket dessvärre varit en felöversättning. Detta har nu, med undantag för nivå D, ändrats till certifiering.

 • För att bli certifierad IPT-terapeut skall man först delta vid en teoretisk introduktionskurs (nivå-A).
 • För att kunna bli certifierad IPT-terapeut skall man även, under handledning, genomgå klinisk träning med minst två övningsterapier (nivå B).
 • För att dokumentera sin egen utveckling i metoden, samlar terapeuten sina erfarenheter i ett portfolio. Detta ligger till grund för ställningstagande av högre certifieringssnivåer på C och D-nivå.
 • D-nivå innebär att IPT-terapeuten kan ansöka om att bli IPT-handledare. Utöver angivna uppnådda mål, är det IPT-terapeutens handledare som bedömer att individen ifråga är redo att ansöka om ackreditering till handledare. Internationellt finns även en E-nivå för lärare i IPT. I Sverige har vi i dag inte denna uppdelning.
 • Ackrediteringsbeslut för nivå D, tas av en av styrelsen utsedd, ackrediteringsgrupp i IPTS. Ackreditering på D-nivå kan enbart ges av föreningen till någon som sedan minst ett år är medlem i IPTS och genom sitt engagemang i IPT är väl känd för IPTS.

CERTIFIERINGSSNIVÅER

A. Introduktionsskurs i IPT – Nivå A

Introduktionsutbildningen innebär deltagande i en IPT-kurs omfattande fyra heldagar, under ledning av en ackrediterad IPT-handledare (nivå D). Deltagandet inkluderar därvid inläsning av litteratur kring IPT, praktiska övningar och skall resultera i att deltagaren har en god bild av principerna för IPT och hur man påbörjar en behandling enligt modellen. Utbildningen skall även innefatta förberedelse för att kunna påbörja klinisk träning, inklusive observatörsskattning (ARRS). Vanligtvis utgår introduktionskursen från depressionsmanualen för vuxna, utifrån John Markovitz och Roslyn Laws sätt att presentera metoden. Det kan dock förekomma att kursen är anpassad för en viss population ex ungdomar (IPT-A) eller ätstörningar (IPT-BN).

IPT-föreningen tog under 2018 fram ett styrdokument kring upplägg och innehåll i en teoretisk grundkurs (nivå-A). Den finns att läsa här: Kurs i IPT, nivå a

B.) Klinisk träning i IPT – Nivå B

Detta kliniska moment är det som är certifieringssgrundande. Det förutsätter att deltagaren har genomfört nivå A, har tagit sig an litteratur och behandlingsprotokoll så man är rustad för det kliniska momentet samt har teoretiska och praktiska förutsättningar att arbeta kliniskt med affektiva störningar. I Sverige krävs det att deltagaren sedan tidigare har minst en grundläggande psykoterapikompetens (tidigare kallat steg ett). Den kliniska träningen sker genom regelbunden handledning enligt följande:

Handledning på B-nivå

 • Handledning på minst två ärenden av en ackrediterad IPT-handledare
 • Minst 75 % av sessionerna i varje ärende skall vara handledda.
 • Handledningen ska ske utifrån video eller ljudinspelade sessioner.
 • Vid grupphandledning skall den handledde ha möjlighet att diskutera sitt eget ärende minst 4 timmar.
 • Alla sessionerna skall vara inspelade och minst en session av varje ärende ska vara bedömd efter en IPT kompetens-/följsamhetsskala av handledaren.
 • De två ärendena skall helst olika fokusområden.

Ett certifieringssintyg kan skrivas av aktuell handledare när ovan nämnda kriterier är uppfyllda där deltagaren har genomfört en IPT-kurs samt uppfyllt tillfredställande standard i två handledda ärenden.

IPT-Portfolio – ett CV för framtiden

För att i framtiden kunna erhålla nivå C och D, behöver den nycertifieraderade IPT-terapeuten samla på sig ett s.k. IPT-portfolio. Detta är en etablerad metod inom akademin och används internationellt inom IPT-utbildningar. IPT-terapeuten påbörjar detta lämpligen tillsammans med sin handledare på nivå B, då handledaren skall fylla i att terapeuten är godkänd i sina två ärenden. Sedan 2018, då restriktionerna kring register m.m. stärkts, åligger det ett större ansvar hos den enskilde att kontinuerligt uppdatera sin portfolio då handledare inte kan spara arbetsmaterial på samma sätt som tidigare.

Dokument för portfolion finns att ladda ner här: IPT Portifolio

I samband med nivå B och inför nivå C, är det följande innehåll i portfolion som skall beaktas:

 • Kurser i IPT (datum, kursledare och omfattning)
 • Upplägg och omfattning kring egen handledning (Bifoga handledningsportfoliot) – se slutet av detta dokument)
 • Deltagande i nationella/internationella IPT-konferenser
 • Tidigare grundutbildning och psykoterapiutbildning
 • Tidigare erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete (längd)
 • Tidigare erfarenhet att arbeta med depression/psykiatriska tillstånd/diagnoser
 • Nuvarande klinisk praktik – (Hur ser dina möjligheter ut att arbeta med IPT och hur planerar du vidmakthålla din kompetens som IPT-terapeut?)

C. Avancerad klinisk träning i IPT – nivå C

Nivå C är en markör att terapeuten har fortsatt processa sina kliniska och teoretiska kunskaper i IPT efter avslutad utbildning på nivå B. Att erhålla C-nivå innebär att du genomfört ytterligare två kliniska terapier enligt följande:

Handledning på C-nivå

 • Handledning på ytterligare två hela IPT-ärenden.
 • Handledningen ska ske utifrån video eller ljudinspelade sessioner.
 • Minst hälften av sessionerna i varje ärende skall vara handledda.
 • Minst en session av varje ärende ska vara observatörsskattad av handledaren, i samarbete med den handledde.
 • Den handledde skall ta sig an observatörsskattningsprotokoll (ARRS)och behandlingsprotokoll mer aktivt för att träna på ökad självständighet i metoden.

Utöver två handledningsärenden enligt ovan skall terapeuten bedriva pågående IPT-praktik i syfte att vidmakthålla sina färdigheter.
Terapeuten skall hålla sig uppdaterad kring IPTs utveckling, genom litteraturstudier, konferenser eller IPT-workshops. Allt detta dokumenteras återkommande i terapeutens portfolio.

D. IPT-handledare, fördjupad klinisk och teoretisk träning– nivå D

För att prövning till nivå D skall göras, skall terapeuten bli rekommenderad av en IPTSs akrediterad IPT-handledare, med god kännedom om terapeutens kvalifikationer. Terapeuten skall vara medlem i IPTS och sedan en tid uppvisat ett engagemang kring att sprida och utveckla metoden. Terapeuten skall ha blivit handledd på minst åtta godkända IPT-terapier, utifrån samtliga fokusområden och helst med fler diagnoser utöver depression. Terapeuten bör ha haft minst 2 olika handledare i terapierna. Om så ej är fallet skall extern skattning göras av 3 inspelade terapisessioner.

IPT-terapeuten skall ha deltagit i en av IPTS- anordnad IPT-handledarutbildning samt getts möjlighet till medveten praktisk träning in i handledarrollen.

Förutsättningar för att ansöka om ackreditering på nivå D:

 • Genomfört avancerad klinisk träning i IPT (nivå C).
 • Rekommenderad av ackrediterad IPT-handledare i IPTS.
 • Vara medlem i svenska IPT-föreningen IPTS
 • Genomfört IPT-handledarutbildning
 • Genomfört minst fyra video/ljudinspelade terapier under handledning utöver nivå C (Minst hälften av sessionerna i varje ärende skall vara handledda)
 • Minst en session av varje ärende ska vara bedömd efter en IPT kompetens-/följsamhetsskala av handledaren.
 • Minst en session följsamhetsskattas enligt IPT- kompetens/ följsamhetsskala av ackrediterad handledare, som ej tidigare handlett terapeuten (denna punkt gäller enbart om kännedomen om terapeuten bedöms som otillräcklig).
 • Genomfört IPT-terapier inom samtliga fokusområden
 • Klinisk erfarenhet samt goda kunskaper kring den diagnosgrupp man skall handleda.
 • Har skapat en god förståelse och tillämpbarhet i ARRS och behandlingsprotokoll såväl i egna terapier som vid handledning för en systematisk och mätbar inlärningsprocess i metoden.
 • Pågående IPT-praktik med minst två ärenden per år.
 • Hålla sig uppdaterad kring IPTs utveckling, genom litteraturstudier, konferenser, IPT-workshops eller handledarträffar.
 • Deltagit i ”peer-supervision med andra erfarna” och tränat sig regelbundet i observatörsskattning (ARRS) med parallell övning i att handleda samt reflektera över handledarrollen respektive terapeutrollen (detta är ett framtida förslag).

IPT-Portfolio – nivå D

Utöver rekommendation från berörd IPT-handledare skall den sökande inkomma med en ansökan med fullständig portfolio till föreningens ackrediteringsutskott. Ansökan om prövning avs. ackrediteringsnivå D skall innehålla en sammanfattning av diverse referenser/intyg som har relevans för rollen som blivande handledare. Följande information efterfrågas (inklusive kopior av kursintyg etc.)

 • Kurser i IPT (datum, kursledare och omfattning)
 • Upplägg och omfattning kring egen handledning (Bifoga handledningsportifoliot – se längst bak i detta dokument)
 • Deltagande i nationella/internationella IPT-konferenser
 • Eget aktivt deltagande i att föreläsa IPT (vid konferens, kurs, forskning etc)
 • Handledarkurs i IPT
 • Erfarenhet att handleda/undervisa
 • Nuvarande klinisk praktik – (omfattning du arbetar med IPT själv och vilka patientgrupper)

2022-04-02

Handledningsgruppen

IPTs

 

Certifieringsreglerna och regler för ackreditering revideras efter beslut av styrelsen efter behov.