Årsmöte IPTS 200326

Hej Alla medelemmar i IPT Sverige!

Nu är det dags för Årsmöte via nedanstående länk. Varm välkomna att delta Torsdagen den 26/3 kl 19.30

https://relatera.adobeconnect.com/ipts/

Dagordning för årsmöte IPTs  2020 03 26

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av justerare

5. Fastställande av dagordning

6. Fastställande av röstlängd 

7. Verksamhetsberättelsen 

8. Revisionsberättelsen

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fråga om medlemsavgifter

11. Motioner och förslag: 

-Styrelsen föreslår nya stadgar

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter

13. Val av revisor

14. Val av valberedning

15. Val av firmatecknare

16. Mötets avslutande

Motion angående ändrade stadgar till årsmöte 200326

Men anledning av att föreningen växer och får ett större ansvar anser styrelsen att det finns behov av förtydligande och reglering  i stadgarna vad gäller ackreditering och styrelsens mandat att göra ekonomiska investeringar t ex. 

Nedan ser ni föreningens nuvarande stadgar som även finns på hemsidan. Bifigat mailet finns förslaget på nya stadgar där ändringarna är gulmarkerade. 

Förslag på nya Föreningsstadgar

Att informera om IPT

 • 1.               Namn Föreningen för Interpersonell psykoterapi Sverige förkortas IPTS
 • 2.               Föreningsform; Ideel förening
 • 3.               Syfte och målsättning

Att stödjaoch/eller arrangera IPTutbildningar

Att värna om kvalitet på IPT-terapier

Att vara ett kontaktnät för IPT-terapeuter

 • 4.              Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som är utbildade IPT-terapeuter samt IPT-studerande.

 • 5.               Möten

Medlemsmöten kanske via nätet men måste utlysar 14 dagar i förväg. Önskvärt är ett reellt möte per år.

Årsmöte ska utlysas en månad i förväg och skall behandla följande: Verksamhetsberättelse, bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse, val av ny styrelse och revisorer samt fastställande av medlemsavgift.

 • 6.              Styrelse

Styrelsen beslutar om löpande frågor och är underställd årsmötet. 2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Styrelsemöte ska hållas minst en gång per kvartal.  Mötet kan ske via nätet. Styrelsen utser firmatecknare. Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör samt två ordinarie ledamöter, samt två suppleanter. Ordförande samt övriga styrelseledamöter välj på två år, omväxlande för kontinuitet. Vid varje möte skrivs ett protokoll som finns tillgängligt för medlemmar.

 • 7.              Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår löper årsvis från det datum som årsmötet har skett, och årsmötet ska ske före mars månads utgång.

 • 8.              Uteslutning

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller målsättning, kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne kan överklaga beslutet vid medlemsmöte, där den uteslutne har rösträtt.

 • 9.              Omröstning

Vid styrelsemöte gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten. Vid års och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening, utom vid personval där rösten sklijer.

 • 10.           Stadgeändringar

För att ändra stadgar krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten varav det ena är årsmöte.

 • 11.           Upplösning

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räkenskapernaskall tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med  liknande målsättning. Det sista mötet handlar om fördelning av medel

Verksamhetsberättelse 2019
2019 fyllde föreningen tio år. Det var inte alls länge sedan Malin Bäck, Thomas Ström, Sigridur Gunnarsdottir, Annika Ekeblad, Johanna Kullgard och Niclas Kullgard konstituerade föreningens första möte vid Columbia University i New York mars 2009.

Vi firade föreningen genom att sjunga på nationella konferensen i Örebro och gå igenom föreningens historia tillsammans. Vi kan konstatera med stolthet att IPT nu är spritt över hela landet: KALIX , PITEÅ, UMEÅ, SUNDSVALL, HUDIKSVALL, STOCKHOLM, NORRKÖPING, ÖREBRO, LINKÖPING, VÄXJÖ, KARLSKRONA, ÖSTERSUND, VÄRNAMO, GÖTEBORG, HALMSTAD, HELSINGBORG, LUND och MALMÖ och kanske även fler platser.

Under 2019 genomfördes följande aktiviteter inom föreningen:


Administrationsgruppen
Styrelsen har träffats för styrelsemöten vid 6 gånger förutom Årsmötet.
Föreningen har 130 medlemmar och god ekonomi. Arbete har pågått under året med att förbättra administrativa rutiner i föreningen


Arbetsgruppen för Nationella IPT-konferensen: 3-4 oktober genomfördes 2019 års nationella konferens i Örebro. Det var föreningens 11:e nationella konferens med tema ”Tillämpningar av IPT i Sverige – en metod på väg framåt”. Det var 85 anmälda deltagare, studenter och handledare på Örebros Universitet och IPT´are från hela landet. Tillsammans lyssnade vi till många intressanta föredragningar om forskning, kliniska tillämpningar av IPT och patienters upplevelse av IPT. Ett varmt tack riktas till er alla som bidrog till en så fin konferens!


Ackrediterings & handledningsgruppen Ackrediteringsgruppen har fortsatt sitt arbete med ackrediteringsreglerna framförallt kring C och D nivån. Arbetet har under året handlat om att diskutera och formulera behov av förtydliganden och utveckla ackrediteringsreglerna nu när föreningen växer och vi blir fler medlemmar och fler handledare. Att uppmärksamma de regler som är otydliga och eventuella svagheter i systemet. Vi har identifierat behov av att träffas och arbeta tillsammans med ackrediteringsreglerna och under vårterminen 2020 kommer vi ha ett handledarseminarium i Stockholm för att tillsammans arbeta med ackrediteringsregler och handledningsfrågor. Alla handledare är inbjudna till detta.
3 nya handledare blev ackrediterade 2019

Utbildningsgruppen Föreningen har för första gången arrangerat en utbildning i IPT. 9-10 och 23-34 mars 2019 genomför föreningen en 4-dagars grundkurs i IPT på Frimurarhotellet i Linköping. Kursen blev fulltecknad och över 25 terapeuter kom att gå. Några har gått vidare till klinisk träning för att bli terapeuter på B-nivå.
Under 8-12 April anordnade föreningen två IPT- kurser med Roslyn Law i Stockholm:
Kurs 1: Handledarutbildning/IPT supervision training. En handledarkurs på tre intensiva dagar för de som vill bli IPT- handledare (D-nivå) och för oss som ville fräscha upp våra kunskaper. Behörighet: C- nivå. Lokal: Ericastiftelsen, Stockholm
Kurs 2: Fördjupning kring IPT för tonåringar /IPT with adolescents. Målgrupp: IPT-terapeuter som redan har grundutbildningen(A+B nivå) kursen var en fördjupning för dem som arbetar med ungdomar och familjer. Lokal: Ericastiftelsen, Stockholm
Sammanfattning av utbildningarna finns på föreningens hemsida.

Internationell konferens 6-9 november hade isIPT, internationell IPT konferens i Budapest. Vi var 7 personer från föreningen på plats för att lyssna och diskutera IPT´s plats i världen och inspireras av forskning som pågår och utveckling av metoden.

Verksamhetsplanering 2020 Föreningen planerar att förbättra de administrativa delarna i föreningen vilket också inkluderar att utveckla hemsidan och göra den mer funktionell. Vi ser också över föreningens stadgar och behov av att förtydliga vissa delar och anpassa stadgarna till att föreningen växer. Kommande konferens kommer vara i Lund i november 2020. Vid utvärderingar kan vi notera att det varit uppskattat med ”lunch till lunch konferens” och att kunna samarbeta med olika Universitet så vi fortsätter med samma upplägg. Vidare arrangerar föreningen nya Grundkurser i IPT på A-nivå 13-16 Mars samt 31 augusti till 3 september. Arbetet med förtydligade ackrediteringsregler planeras bli färdigt under 2020.


Stockholm 200311
Styrelsen genom


Ordförande

Hanna Hartleb hanhar65@gmail.com