Sammanfattning av 10:e nationella IPT-konferensen, Umeå 2018

Sammanfattning av 10:e nationella IPT-konferensen,

Umeå 2018, med temat

 

”Implementering/spridning av IPT-

erfarenheter och förhoppningar”

 

Den 8 – 9 november 2018, genomförde Svenska IPT-föreningen IPTS, i sammarbete med Umeå universitet ett ”lunch till lunchmöte” med fokus på IPT, för såväl erfarna IPT-terapeuter till psykolog/psykoterapeutstudenter. Det var förra året föreningen, då i samarbete med Linköpings universitet, arrangerade detta upplägg som även innebar möjlighet till kollegiala utbyten på kvällen och som fått mycket uppskattning. I år anordnades det 10:e nationella mötet i IPTS´s regi. Här följer en kort summering.

 

Vad är IPT? – en introduktion

Liksom 2017, genomfördes en introducerande förkonferens, ledd av Unni Bonnedal, som presenterade IPT översiktligt under två timmar. Syftet var att ge den oinvigde en snabb introduktion för att hänga med i konferensprogrammet och som en repetition och sammanhangsmarkering för oss andra. Unni,leg. psykolog/ leg. psykoterapeut och handledare samt IPT terapeut D-nivå, är en av de IPT-terapeuter som undervisat i metoden under många år, bland annat vid Göteborgs Universitet. Unni har varit aktiv i IPT föreningens styrelse men försöker nu genomföra en rollövergång till ett liv som pensionär. För den som vill ta del av hennes presentation så finns den här på PDF: IPT OH förel nat IPT2-konf Umeå 2018

 

Efter en god lunchbaguett öppnades konferensen av konferensvärdarna Hanna Hartleb, Karin Edholm och Eva-Lena Edorsdotter. Prefekt Mikael Henningsson vid Umeå Universitet hälsade oss välkomna. Därefter inledde Malin Bäck, IPTS´s ordförande och berättade kort om föreningens arbete under året som gått. För den som vill ta del av hennes presentation så finns den här på PDF:  IPT-konferens 2018

 

Varför är det så svårt med implementering av nya riktlinjer?

Så var konferensen igång. Linda Richter Sundberg leg. psykolog, med.dr. i Folkhälsa samt forskare vid Umeå Universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, delade med sig av sin kunskap kring utmaningar vid implementering av nya metoder och riktlinjer. Hon försåg oss med värdefull teori kring hur implementering skall kunna lyckas och bidrog till viktiga samtal kring hur vi skapar förutsättningar för att kunna utveckla ex. IPT i vården. För den som vill ta del av Lindas presentation så finns den här på PDF:

 

Efter Lindas föreläsning presenterades ett par exempel kring implementering av IPT: Implementering av riktlinjer – Linda Richter Sundberg 8 nov 2018

 

Att arbeta med IPT inom svensk ätstörningsvård  – hur fungerar det och för vilka patienter?

Malin Bäck,ordförande i IPTS samt doktorand vid Linköpings Universitet delade med sig av en implementeringsstudie kring IPT i svensk ätstörningsvård. Där genomförs bl.a. en kvalitativ studie kring IPT-terapeuters upplevelser att ta sig an och utöva metoden IPT. Malin presenterade studien översiktligt och delade med sig av data och preliminära fynd avseende hinder och möjligheter att utöva IPT med denna målgrupp. Vikten av stöd både från ledning och kollegor betonas, att få ett utrymme att forma metoden på det sätt det bäst passar patientgruppen. IPT upplevs vara ett värdefullt komplement till KBT vid Bulimi/BED och vid restsymtom vid anorexi. För att stimulera IPT-terapeuter inom vården att jobba med IPT vid ätstörning, planeras följande; —Special interest group SIP –IPT  inom SEDS, —Återkommande workshops, nästa i Örebro hösten 2019, —IPT- material – finns på www.relatera.net, —Peer-supervision samt —ny utbildning i IPT-ED när det finns fler handledare inom fältet. För den som vill ta del av Malins presentation så finns den här på PDF: ED Umeå nov18

 

Bakgrunden om IPT i Sverige och IPT-A i Umeå; Varför ska IPT spridas? Vad gör metoden meningsfull att arbeta för/med?  Vad har varit viktigt för spridningen?

Thomas Ström som är leg. psykolog/ leg. psykoterapeut och IPT terapeut D-nivå. Han har verkat som ordförande för IPTS under flera år och var med och grundade föreningen. Thomas reflekterade kring IPTs framväxt och fördelar som metod. Bland annat tog Thomas upp den ökade ensamheten som ett folkhälsoproblem som han tänker att IPT kan vara en robust metod för. För den som vill ta del av Thomas presentation så finns den här på PDF: Umeå IPT-mötet PDF   

 

Eftermiddagen avslutades med en paneldiskussion ledd av våra konferensvärdar, som var mycket uppskattad, så pass att vi drog över tiden och fick avbryta. JSamtalen fortsatte hela kvällen på Teater cafe´t i sällskap av god mat och dryck. Dag två fortsatte sedan med fler goda exempel av hur man kan tillämpa IPT i klinisk praktik:

 

IPT i modifierad form vid behandling av depression hos vuxna med högfungerande autism

Jenny Norlander leg. psykolog/leg berättade om sina erfarenheter att arbeta med IPT inom Habiliteringen. På ett inspirerande sätt beskrev hon forskning kring relationellt lidande och sårbarhet för depression hos personer med högfungerande autism (HFA) och hur väl hon funnit att IPT kan möta upp dessa personers behov. Vi konstaterar att det saknas casestudies inom området och att Jennys erfarenheter är mycket värdefulla. För den som vill ta del av Jennys presentation så finns den här på PDF: IPT- HFA – 181109

 

“Stjärnan” –  ett samverkansprojekt mellan Barnhälsovården och kommunen, en kombination av IPT och Theraplay, i behandling av föräldrar och spädbarn

Anna Falckleg. psykolog/leg.Psykoterapeut, berättade på ett gripande sätt om sitt arbete inom Mödra- och barnhälsovården. Utifrån en kort introduktion kring arbetssättet av IPT och theraplay, belyste hon metoden med olika filmsekvenser från behandlingssessioner. Både Jenny och Annas presentationer levandegjorde det terapeutiska arbetet på ett starkt sätt som gjorde oss alla berörda. För den som vill ta del av Annas presentation så finns den här på PDF: IPT konferensen Stjärnan, utan filmer

 

Med känsla för affekter i IPT

Det sista inslaget vid årets konferens belyste känslofokus i IPT-behandling, genomfört av Malin Bäck. Jenny hade tidigare tagit upp svårigheten att läsa av egna behov och andras intentioner när en har en begränsad affektmedvetenhet och att det kan vara svårt att finna motivation i livet när affekten intresse infinner sig så sällan. Anna hade i sina filmer åskådliggjort hur känslor sannerligen uppstår i interaktion med andra individer och hur olika det kan kännas i en relation beroende på vilka relationsaffekter som infinner sig. Det kändes därför som en naturlig övergång att samtala om hur interventioner kring affekter främst tar sig i uttryck i IPT. Malin utgick från den hierarkiska modell som John Markowitz använder sig av. John menar att IPT opererar på tre nivåer där man 1.) inledningsvis fokuserar på aktuellt mående i ett interpersonellt sammanhang; att kalla det affektiva lidandet för depression (stumma, avstängda affekter), fånga in detaljerna kring symtomen och dess påverkan samt förstå dess relationella kontext. Detta görs främst i inledningsfasen; från generell medicinsk interpersonell modell till en detaljerad fokusformulering. 2.) I Behandlingsfasen fördjupas detta i veckosessioerna genom att hela tiden sammanlänka aktuella symtom med pågående relationshändelser (mood ßàevent). IPT-s rytm av att utforska ”vad gjorde det med ditt mående” kopplat till viktiga andra och att sammanhangsmarkera/klarifiera detta, kan hjälpa individen att komma i kontakt med viktiga anknytningsbehov och öka förståelsen om sin situation. 3.) Genom att i de enskilda händelserna borra sig ner i detaljerna kring kommunikation, förväntningar och farhågor, kommer man i IPT åt underliggande känslor och behov i relation till andra. Sullivan menar att känslor uppstår mellan individer, styrt av vår längtan efter intimitet och behov att skydda oss från yttre fara – samt alla utmaningar detta medföljer. Samtliga terapiformer har gemensamt att de har ett affektivt fokus på ett eller annat sätt. IPT har fokus på de känslor som uppstår i relation till andra. Föreläsningen avslutades med gemensamma funderingar kring likheter och skillnader mellan olika behandlingsmetoder. För den som vill ta del av Malins presentation så finns den här på PDF: Med känsla för affekter i IPT

 

Slutligen summerade konferensvärdarna 2018 års nationella möte. Stort tack till Hanna, Karin, Eva-Lena, Jenny och Anna som planerade och ansvarade för mötet.

 

2019 fyller IPTS 10 år och vårt 11:e nationella möte kommer vi då anordna i samarbete med Örebro universitet 3 – 4 oktober.

 

Vi ses där!