4:e nationella IPT konferensen i Sundsvall den 12 oktober 

Thomas Ström menade att  psykoterapi kräver handling och tilltro till teorier och processer medan  forskning kräver observation och skepticism. IPT försöker att kombinera och balansera dessa två ståndpunkter och så även de nationella möten som vi har haft.

Sedan rapportera Thomas resultatet från en forskning kring IPT som han har utfört tillsammans med Rolf Holmqvist. ”Terapeut och observatörsskattad följsamhet i grundutbildning Interpersonell Psykoterapi” Resultatet, från en relativt liten grupp ( 3 terapeuter som följdes noggrant i sin utbildning i IPT)  Resultatet visade att  terapeuter verkar bli tillräckligt skicklig i att utföra IPT efter den teoretiska kursen och under första behandling som de utför. Han påpekade att detta endast gäller i  att förstå metoden, inte att klara av alla de olika fokusområden. Där kvarstår de kliniska iakttagelsen att man bör ha erfarenhet av minst fyra ärenden innan man kan känna sig som en IPT-terapeut. Alltså det som föreningen har som ackrediteringsregel. Ett annan intressant resultat var att om man gjorde en tydlig rational om hur IPT verkar så påverkade till fördel det resultatet av terapin.

Han kom även in på det som kallas ”common factors” alltså de tekniker som alla metoder mer eller mindre använder sig av. Dessa s k gemensamma faktorer har en stor betydelse i IPT .Ny forskning har visat på att just de gemensamma faktorerna ( e l non- specifik faktors) står för en stor del av förklaringen till det goda utfallet i psykoterapi. Detta har även Thomas och Rolf Holmqvist visat i en artikel som de hoppas snart skall komma ut i tryck.

Börje Lech, som i våras disputerade med en avhandling om medvetenhet om egna och andras affekter (Consciousness about own and others’ affects), föreläste kring hur man kan arbeta med affekter i IPT.

Utifrån tidigare studier kunde han dra slutsatsen att det oavsett undersökt metod är arbetet med affekter i terapin och inte edukation som leder till förändring. Han konstaterade vidare att det är stora likheter i hur man arbetar med och tänker kring affekter inom olika traditioner, exempelvis IPT och affektfokuserade terapier. Inom såväl IPT som affektfokuserade terapier ses förmågan att uppmärksamma, hantera eller reglera och uttrycka affekter som viktigt för psykisk hälsa och centralt i arbetet för att åstadkomma förändring. Börje gick så igenom ett antal tekniker som används inom de olika traditionerna för att förbättra dessa förmågor. Slutligen diskuterade och exemplifierade han hur man skulle kunna låta sig inspireras av tekniker från andra terapiformer utan att göra avkall på principerna inom IPT.

Lämna ett svar