3:e nationella Interpersonella Psykoterapimötet i Göteborg den 7 oktober 2011

 

 

 

Ett 40-tal personer möttes i Göteborg på psykologiska institutionen för träffa kollegor att diskutera IPT samt gå på de seminarier som anordnandes av Föreningen Interpersonell Psykoterapi i Sverige IPTs.

Ordförande i IPTs Thomas Ström hälsade alla välkomna till mötet och hänvisade till det John Markowitz nämnde i sitt anförande på det internationella mötet i Amsterdam i våras. John konstaterade att IPT ingår i allt fler länders ”gudie lines” som att forskningen kring IPT växer. John menar att IPT till skillnad från andra metoder behåller sin integritet i betydelsen att det terapeutiska upplägget är överlag lika i de olika anpassningar som görs men att man även utför IPT på ett likartat sätt, att följsamheten till metoden är god. Thomas forsätter och konstaterar att det är genom b l a god handledning som man kan uppnå och behålla följsamheten till metoden . Ett sätt som föreningar har gjort under året är att förstärka detta genom att anordna en handledarutbildning för de svenska IPT handledarna. Ett annat sätt är kanske att följa andra länders förändring av ackrediteringsregler. I England har man följt den rekommendation som  UCL University College London, med sitt Competence framework  (http://www.ucl.ac.uk/clinical-psychology/CORE/competence frameworks.htm. ) har tagit fram. Som har översatts till olika formulär som finns på http://www.iapt.nhs.uk/iapt/  .  Man har valt att utöka kraven på terapeutnivå bla med att tre sessioner i sin helhet bedöms av en handledare följande de frågeformulär, som man kan hitta på redovisad hemsida, för att kunna bli godkänd. Ett förslag som Thomas kommer med för att på ett enkelt och inte för krävande förändring till svenska förhållanden för ackreditering är att :

B-nivå           2  ärenden under handledning

C-nivå           2 ärenden under handledning

samt med en följsamhets bedömning av en handledare

D-nivå           6 ärenden under handledning

Samt med en följsamhetsbedömning  av en handledare

Samt en handledningsbedömning av en handledare

 

Därtill att man kan få en Ekvivaleringsmöjlighet till B –nivå/C-nivå detta genom att en handledare tittar igenom  en hel session och gör en följsamhetsbedömning . Denna möjlighet för den som har arbetat en längre tid med IPT men inte kunnat följa riktlinjerna fullt ut.

En diskussion i föreningen måste först göras innan man eventuellt gör dessa förändringar.

 

Hemsidan som  finns på www. www.interpersonellpsykoterapi.se  finns numera även kopplad till, den internationella hemsidan  www.interpersonalpsychotherapy.org.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sedan följde en redovisning av forskningsläget  för Sundsvallundersökningen av Annika Ekeblad. Leg psykolog/psykoterapeut, IPT handledare samt doktorand vid Linköpings Universitet IBL. Annika genomför just nu en randomiserad undersökning av depressionsbehandling med Interpersonell psykoterapi (IPT) och Kognitiv beteendeterapi (KBT). Båda metoderna är evidensbaserade och rek. av socialstyrelsen – inga etiska betänkligheter att randomisera

•Manualbaserade korttidsterapier men bygger på olika teoribakgrund

•Effekten av dem aldrig jämförts i Sverige

•Effekten på återgång i arbete aldrig tidigare studerad någonstans

Hypotesen är att:

•Lika effektiva vad gäller reduktion av depressionssymtom (utfallsmått frånvaro av diagnos samt MADRS)

•KBT mer effektiv vad gäller återgång i arbete

•Tre undergruppsanalyser:

Distanserad anknytning

Lägre mentaliseringsförmåga samt

Män bättre resultat m KBT

Än så länge finns inga resultat att redovisa.

 

 

Därefter följde ett seminarium om ”KBT IPT sekvenserad behandling för patienter med bulimi av  Leg psykolog  Marianne Lindström Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Göteborg

Seminariet bestod av en beskrivning av en manualiserad behandlingsmetod, som använts i ett kliniskt forskningsprojekt på AnorexiBulimienheten, BUP i Göteborg. För att korta väntetiderna för bulimipatienterna utformades en gruppbehandling vars första fas KBT inriktades mot ätstörningssymptomen och den andra fasen IPT mot de depressiva symptomen genom att fokusera det terapeutiska arbetet på viktiga aktuella relationer .

Arbetssättet utvärderades både i grupp och individuellt med gott behandlingsresultat men man fann inga signifikanta skillnader i effektivitet mellan grupp- respektive individuell behandling.

Lämna ett svar