Konferenser

Implementering/Spridning av IPT

–  erfarenheter och förhoppningar (eller – Ska det vara så svårt..)

 

Program:

Torsdag 8 november 2018

 

Förkonferens: Vad är IPT?

Unni Bonnedal håller en introduktionsföreläsning om IPT före den nationella ”lunch till lunch-konferensen”

9.00 – 11.45 Före konferensen kommer en öppen introduktionsföreläsning om IPT hållas med Unni Bonnedal  Leg. psykolog/ Leg. psykoterapeut och Handledare IPT terapeut D-nivå. Unni är en av de IPT-terapeuter som undervisat i metoden under många år, bland annat vid Göteborgs Universitet. Unni har varit aktiv i IPT föreningens styrelse. Föreläsningen är en introduktion kring metoden och kräver inga förkunskaper.

 

 

 

 

12.00-13.00 Registrering av deltagare med lunchmacka och en dricka

 

Start av IPT´s årliga konferens under temat: “Implementering/Spridning av IPT – erfarenheter och förhoppningar”

13.00 -13.30

Konferensen öppnas:

Prefekten Mikael Henningsson vid Umeå Universitet hälsar välkommen

Ordförande IPT´S Malin Bäck inleder, introducerar dagarna och berättar kort om föreningens arbete under året som gått.

 

13.30 – 14.45

Föreläsning: Linda Sundberg

  • Varför är det så svårt med implementering av nya riktlinjer.

Linda är knuten som forskare vid Umeå Universitet till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och har forskat och skrivit om svårigheter med att implementera riktlinjer.

 

14.45 – 15.15 Paus/Fika

 

15.15-16.00 Föreläsning: Thomas Ström

  • Bakgrunden om IPT i Sverige och IPT-A i Umeå.
  • Varför ska IPT spridas? Vad gör metoden meningsfull att arbeta för/med? Vad har har varit viktigt för spridningen?

Thomas Ström är leg. psykolog/ leg. psykoterapeut och IPT terapeut D-nivå. Han har verkat som ordförande för IPT´s under flera år och var med och grundade föreningen.

 

16.00-16.45 (17.00) Panelsamtal om implementering/spridning av IPT

(eller – Ska det vara så svårt..)

 

Mingel startar 19.00 och sedan middag 19.30 på Folkets hus i Umeå

http://umeafolketshus.se/

 

Dag 2

9.00 – 9.55 Föreläsning: Jenny Norlander leg. psykolog/leg. psykoteraeut och Anna Falck leg. psykolog/leg. psykoteraeut berättar och ger kliniska exempel från sitt arbete inom Habiliteringen och Mödra- och barnhälsovården

Jenny Norlander berättar om IPT i modifierad form vid behandling av depression hos vuxna med högfungerande autism.

Anna Falck berättar om “Stjärnan” ett samverkansprojekt mellan Barnhälsovården och kommunen, en kombination av IPT och Theraplay, i behandling av föräldrar och spädbarn.

10.00 – 10.20  Föreläsning: Malin Bäck –  ”Att arbeta med IPT inom svensk ätstörningsvård – hur funkar det och för vilka patienter?”

  • Inom ramen för Malins avhandling; en implementeringsstudie kring IPT i svensk ätstörningsvård, genomförs bla en kvalitativ studie kring IPT-terapeuters upplevelser att ta sig an och utöva metoden IPT. Malin presenterar studien översiktligt och delar med sig av data och preliminära fynd avseende hinder och möjligheter att utöva IPT med denna målgrupp.

10.20 – 10.45 Paus/Fika

 

10.45 – 11.45 Föreläsning: Maud Jonsson om att arbeta affektfokuserat inom psykodynamisk psykoterapi. Föreläsningen följs av gemensamma reflektioner kring likheter och skillnader mellan affektfokuserad PDT och IPT.

Maud är socionom och leg psykoterapeut/handledare. Anställd på Rädda Barnen och Umeå Universitet

 

11.45 – 12.00 Konferensen avslutas

 

Kostnad:

– Medlem i IPTS 250 kronor (kostnad för fika och lunch)

– Icke medlem i IPTS 450 kronor

– Student vid Umeå universitet 250 kronor (kostnad för fika och lunch)

I priset ingår lunchmacka och fika under torsdag eftermiddag och fredag förmiddag.

Anmälan och betalning görs från och med 15 Juli 2018, via vår hemsida http://interpersonellpsykoterapi.se/ under fliken “Konferenser”    

Anmälan är bindande först efter inkommen betalning. Vid frågor om betalning vänligen hör av dit till kassör Christine Strand christine.strandh@gmail.com

Sista anmälningsdag 14/10 2018

 

Vid frågor angående konferensprogrammet vänligen hör av er till Hanna Hartleb hanhar65@gmail.com eller Karin Edholm karin.edholm@umu.se

 

Med vänliga hälsningar IPTS

 

 

”IPT i vår tid”

Svenska föreningen kring Interpersonell psykoterapi IPTs och Linköpings Universitet hälsar Er välkomna att delta vid årets nationella IPT-konferens i Linköping 9-10 November 2017. I år har föreningen satsat på en ”lunch till lunch-konferens” i samarbete med LiU. Tidigare år har många saknat tiden att utbyta erfarenheter med kollegor under mer avslappnade former, varför vi genomför konferensen under två halvdagar med utrymme för umgänge och diskussioner även på kvällen. Konferensen riktar sig till föreningens medlemmar, LiUs psykologstudenter, psykoterapeutstudenter med IPT-utbildning samt alla andra som har ett intresse för IPT. Vid frågor kontakta IPTS´s ordförande Malin Bäck relatera@me.com

Kostnad:

– Medlem i IPTS 250 kronor (kostnad för fika och lunch)

– Icke medlem i IPTS 450 kronor

– Student vid LiU 250 kronor (kostnad för fika och lunch)

I priset ingår fika under torsdag eftermiddag och fredag förmiddag samt lunch på fredagen efter konferensen. Deltagarna inbjuds även till konferensmingel i Zodiaken på torsdagen klockan 17:00 med snacks och dryck till självkostnadspris. Betalning görs via IPTs Swish 1231227263 eller till IPTs plusgirokonto i Nordea nr 56 74 57-7. Glöm inte skriva ”konf17” samt ditt namn. Anmälan görs till Malin Bäck relatera@me.com          Anmälan är bindande först efter inkommen betalning.

Program och betalningsunderlag på PDF-fil: konffaktura mall   IPT i vår tid program

Pre-Conference; Vad är IPT?

Före konferensen kommer en öppen introduktionsföreläsning om IPT hållas med Unni Bonnedal på Linköpings universitetet. KEY 1 9 November mellan 9:15-11:30. Unni är aktiv i IPTS styrelse och en av de IPT-terapeuter som undervisat i metoden under många år, bland annat vid Göteborgs Universitet. Föreläsningen är en introduktion kring metoden och kräver inga förkunskaper.

”IPT i vår tid”

PROGRAM:

Torsdag 9 november:

13:00 – 17:00 i KEY 1, LiU; IPTs årliga nationella Konferens under temat ”IPT i vår tid”.

11:45-12:45 Lunch och registrering, utanför KEY 1
13:00-13:30 Konferensen öppnas med inledande ord av IPTS´s ordförande Malin Bäck, ordförande IPTS
13:30-14:30 Varför hjälper psykoterapi och psykofarmaka?

I strävan efter en bättre psykiatri har fokus de senast decenniet varit på att införa nya, evidensbaserade, metoder. Detta bygger på antagandet att teknik i snäv mening står för effekten. Om så inte är fallet har det gångna årtiondets strävan inte lett till bättre behandlingsresultat.

Peter Ankarberg Capio
14:30-15:00 Paus
15:00-15:30 Change in Reflective Functioning in IPT and CBT for Major Depressive Disorder Annika Ekeblad Fredrik Falkenström

 

The mean level of Reflective Functioning (RF) has been found to be low among patients with Major Depressive Disorder (MDD). It is not clear whether low mentalization is a cause of depression or an effect of it, or if some third factor contributes to both. In order to understand the significance of RF in depression it is important to analyze whether RF is changed by treatment, if it co- varies with depression symptoms, and if different treatment approaches influence RF differently. In a randomized controlled trial of Interpersonal psychotherapy (IPT) and Cognitive Behaviour Therapy (CBT) for MDD 45 patients were interviewed before and after therapy with an abbreviated form of the Adult Attachment Interview. Answers were rated with the Reflective Functioning scale. The patients were also interviewed with the Depression-Specific Reflective Functioning Interview (DSRF), before and after therapy, and at session five. Treatment outcome was assessed with the Beck Depression Inventory-2 (BDI-II). RF increased significantly from before to after treatment, although the mean level was still low after treatment in comparison with the normal population. Change in RF was not correlated with change on the BDI-II. An interaction effect was found for time and treatment approach, with RF changing significantly in IPT but not in CBT. The difference in DSRF ratings before and after therapy was not significant. There was a significant decrease in DSRF between start of therapy and session 5, and a significant increase in DSRF between session five and end of therapy regardless of treatment approach. Conclusions: Although a significant increase was found in RF for patients in IPT, the mean levels on both RF and DSRF were fairly low after therapy. One reason could be that neither of the therapies are focused on change in mentalization. Another reason could be that the treatments were too short to attain more substantial changes in RF. More research is needed to understand the potential role of mentalization in symptom reduction.

15:30 –16:00 Att jobba med IPT i primärvården

Elisabet och Christina är socionomer på varsin vårdcentral i Östergötland. I många år har de arbetat med IPT vid både depression och andra tillstånd. De uppfattar att metoden är mycket tillämpbar i det sammanhang de verkar. Kortfattat redogör de för olika erfarenheter de har med sig från sin kliniska vardag.

Elisabet Boo och Christina Skoog

Region Östergötland

16:00-16:30 IPT-arbete inom mödra- och barnhälsovård i Östergötland

Tidig upptäckt och behandling är av stor vikt vid depression hos gravida och nyblivna föräldrar. Graviditeten och tiden efter förlossningen är en period som innebär stora förändringar i en kvinnas liv och det är vanligt att uppleva ett brett spektrum av olika känslor. Inom mödra- och barnhälsovården används EDS/EPDS screening för att fånga upp gravida/nyblivna föräldrar med depressiva symtom. Ann-Christine Ekberg, leg psykolog, leg psykoterapeut och Sara Lücke Tellin, leg psykolog arbetar båda inom mödra- och barnhälsovården i Östergötland. Presentationen handlar om deras erfarenheter av IPT med gravida och nyblivna föräldrar.

Ann-Christine Ekberg

Sara Lücke Tellin,

Mödra- och barnhälsovården i Östergötland.

16:30 –17:00 IPTs roll inom ätstörningsvården – en svensk interventionsstudie

Ätstörningsbehandling förknippas främst med beteendeförändrande interventioner och KBT är i flertalet riktlinjer förstahandsalternativet för ätstörda. IPT har dock sedan 1990-talet uppvisat en god effekt vid bulimia nervosa/BED. IPT har något mer långsam effekt än KBT men har vid långtids-uppföljning motsvarande resultat. I en pågående studie avhandlas frågan om hur IPT kan användas på bästa sätt inom svensk ätstörningsbehandling. Föredraget är en kort presentation av studien.

Malin Bäck
17:00 – Postersession och IPT-mingel i Zodiaken.

 

Fredag 10 november 

9-12:45 Fortsättning nationell konferens ”IPT i vår tid” KEY 1

9:00 – 9:30 Rapport från de internationella IPT-konferenserna

I somras genomfördes den internationella IPT-konferensen i Toronto och i oktober var den återkommande IPT-konferensen i La Teppe, Frankrike. Hanna och Erik delar med sig en kort summering av sina reflektioner från konferenserna.

Hanna Hartleb

Erik Fagerberg

 

9:30- 10:00 ”IPT med ungdomar med socialpsykiatriska problem”

Föreläsningen består av två delar;

1. Rapport gällande erfarenheter från Storbritannien av IPT med ungdomar aktuella inom socialtjänsten. Denna del baseras på Roslyn Laws presentation vid en konferens om Child Maltreatment som hölls i London, december 2016. Nya tankar om och erfarenheter av fokusval med mera.

2. Anna-Karins egna tankar utifrån detta om hur man skulle kunna arbeta med IPT med denna målgrupp. Denna del blir mer utifrån hennes egna erfarenheter av att arbeta med denna målgrupp generellt.

Anna-Karin Åkerman

Tjust Behandlingsfamiljer AB

10:00-10:30 Paus
10:30 – 12:00 Workshop IPT-G (grupp)

Gruppbehandling är inte bara kostnadseffektivt utan kan generera andra positiva effekter än individualterapi. IPT i gruppformat har prövats vid olika tillstånd med lovande resultat. Workshopen kring IPT- är uppdelad i följande moment:

1. Introduktion kring IPT-G (10 min)

2. IPT-G i specialistpsykiatrin i Värnamo (10 min)

3. IPT-G vid ätstörning i Göteborg (10 min)

4. Att gruppbehandla med IPT – Niclas Kullgard och en av hans handledningsgrupps erfarenheter (30 min)

5. Gemensam diskussion (30 min)

Niclas Kullgard & kollegor

Malin Bäck

Unni Bonnedal

 

12:00– 12:30 IPT- Brief

IPT-manualen som i sitt original är 16 sessioner vid måttlig depression, finns i många modifieringar vid olika tillstånd och patientgrupper. En kortare manual IPT-Brief vid lättare tillstånd och IPC- interpersonal counselling, en mer praktisk intervention för socialarbetare och sjuksköterskor utan terapeututbildning, är utvärderad i omgångar med positiva resultat. Erik berättar kort om dessa modeller samt reflekterar om dess möjligheter utifrån egna erfarenheter att arbeta under Rehabgarantin i Region Skåne.

Erik Fagerberg
12:30-12:45 Summering av avslutning av konferensen
13:00 Avslutning med gemensam lunchbuffé´ vid Universitetsklubben.

Med vänliga hälsningar

Malin Bäck                             Christine Strand

Ordförande                            kassör

relatera@me.com                  christine.strandh@gmail.com

 

 

7th Conference of the  
International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT)

http://www.cpd.utoronto.ca/isipt/

June 14-17, 2017 – University of Toronto Conference Centre, 89 Chestnut Street

Welcome

Dear Friends and Colleagues,

We wish to invite you to the 7th biennial conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT) in Toronto, June 14-17th, 2017 — open to all interested in psychotherapy, and mental health treatment and training.
IPT is all about relationships! Relationships and their central importance in health and mental health are the focus of IPT — a time-limited evidence-supported treatment in consensus guidelines for many mental health conditions.

Please plan on attending what promises to be an inspiring conference in Toronto, the world’s most culturally diverse city and vibrant hub of arts, entertainment, and cuisine. The conference will feature plenary keynotes with IPT luminary clinical researchers Myrna Weissman, Ellen Frank, John Markowitz, Laura Mufson, Helena Verdeli, Denise Wilfley and Dawit Wondimagegn . There will also be featured keynote presentations on social and transcultural psychiatry by Laurence Kirmayer and on attachment and health by Jon Hunter. Pre-conference workshops will include Introductory IPT, IPT Trainers’ Training, IPT for Post-Traumatic Stress Disorder; IPT and Mentalizing; Interpersonal Social Rhythm Therapy for Bipolar Disorder; IPT for treatment and prevention of Adolescent Depression; Group IPT and IPT for Perinatal Depression. The conference themes will focus on extending IPT’s applications with attention to outreach, treatment and prevention of mental health conditions in community- and school-based settings, cultural aspects of care, and improving access with consideration of a public health perspective and the role of new technology in treatment and training.

The ISIPT is an international, not-for-profit organization dedicated to advancing research, treatment and dissemination of IPT globally with almost 450 members from over 25 countries. We invite you to join us for this conference and to prepare submissions for symposia, oral and poster presentations related to the conference themes including outcome, process and dissemination research, projects, and education.

The call for abstracts will open in September.

Stay tuned – more to follow,

Marta Novak MD PhD and Paula Ravitz MD – Conference Co-chairs Holly A. Swartz MD – President, ISIPT

Department of Psychiatry