Föreningsstadgar

§1.               Namn Föreningen för Interpersonell psykoterapi Sverige förkortas IPTs

§2.               Föreningsform Ideel förening

§3.               Syfte och målsättning

Att informera om IPT

Att stödjaoch/eller arrangera IPTutbildningar

Att värna om kvalitet på IPT-terapier

Att vara ett kontaktnät för IPT-terapeuter

 

§4.              Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som är utbildade IPT-terapeuter samt IPT-studerande.

§5.               Möten

Medlemsmöten kanske via nätet men måste utlysar 14 dagar i förväg. Önskvärt är ett reellt möte per år.

Årsmöte ska utlysas en månad i förväg och skall behandla följande: Verksamhetsberättelse, bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse, val av ny styrelse och revisorer samt fastställande av medlemsavgift.

§6.              Styrelse

Styrelsen beslutar om löpande frågor och är underställd årsmötet. 2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Styrelsemöte ska hållas minst en gång per kvartal.  Mötet kan ske via nätet. Styrelsen utser firmatecknare. Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör samt två ordinarie ledamöter, samt två suppleanter. Ordförande samt övriga styrelseledamöter välj på två år, omväxlande för kontinuitet. Vid varje möte skrivs ett protokoll som finns tillgängligt för medlemmar.

§7.              Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår löper årsvis från det datum som årsmötet har skett, och årsmötet ska ske före mars månads utgång.

§8.              Uteslutning

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller målsättning, kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne kan överklaga beslutet vid medlemsmöte, där den uteslutne har rösträtt.

§9.              Omröstning

Vid styrelsemöte gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten. Vid års och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening, utom vid personval där rösten sklijer.

§10.           Stadgeändringar

För att ändra stadgar krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten varav det ena är årsmöte.

§11.           Upplösning

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med  liknande målsättning. Det sista mötet handlar om fördelning av medel.

 

Teachers College, New York, 20090328