Bli terapeut

IPTs vill sprida det interpersonella upplägget och arbetssättet som psykoterapeutisk modell där alla är inbjudna att delta men vi rekommenderar att man följer följande utbildningsfaser för att uppnå en god standard på IPT-behandlingen. Föreningen utfärdar efter denna modell även ackrediteringar. Nedanstående gäller även IPT-A.

Nivå A           Introduktionsskurs i IPT 

 • Deltagande i en IPT-kurs omfattande fyra heldagar, under ledning av en ackrediterad IPT-handledare

Nivå B           Klinisk träning i IPT

Förutsättningar 

 • Genomfört nivå A.
 • God kännedom om IPT- manualen.
 • Genomgått grundläggande Psykoterapiutbildning ( s k steg 1).
 • Klinisk erfarenhet samt goda kunskaper om affektiva störningar.

 Handledning

 •  Handledning på två ärenden av en ackrediterad IPT-handledare
 • Minst 75 % av sessionerna i varje ärende skall vara handledda.
 • Handledningen ska ske utifrån video eller audioinspelade sessioner.
 • Vid grupphandledning skall den handledde ha möjlighet att diskutera sitt eget ärende minst 4 timmar.
 • Alla sessionerna skall vara inspelade och minst en session av varje ärende ska vara bedömd efter en IPT kompetens-/följsamhetsskala av handledaren.
 • De två ärendena skall helst olika fokusområden.

• Ett handledningsintyg kan skrivas när ovan nämnda kriterier är uppfyllda där eleven har genomfört en IPT-kurs samt uppfyllt tillfredställande standard i två handledda ärenden.

NIVÅ C           Avancerad klinisk träning i IPT

Förutsättningar

 •  Genomfört nivå B
 •  Godkänd av ackrediterad IPT-handledare

 handledning

 • Handledning på ytterliggare två hela IPT-ärenden.
 • Handledningen ska ske utifrån video eller audioinspelade sessioner.
 • Minst hälften av sessioner i varje ärende skall vara handledda. minst en session av varje ärende ska vara bedömd av handledaren efter en IPT
 • Kompetens/följsamhetsskala.

• Pågående IPT-praktik med minst två ärenden per år.
hålla sig uppdaterad kring IPTs utvekling, genom litteraturstudier, konferenser eller IPT-workshops

NIVÅ D        IPT handledare
Förutsättningar

 • Genomfört avancerad klinisk träning i IPT (nivå C).
 • Rekommenderad av ackrediterad IPT-handledare.
 • Genomfört minst fyra terapier under handledning utöver nivå C (Minst hälften av sessionerna i varje ärende skall vara handledda)
 • Minst en session av varje ärende ska vara bedömd efter en IPT kompetens-/följsamhetsskala av handledaren.
 • Minst en session följsamhetsskattas enligt IPT- kompetens/ följsamhetsskala av ackrediterad handledare, som ej tidigare handlett terapeuten.
 • Genomfört IPT-terapier inom samtliga fokusområden
 • Klinisk erfarenhet samt goda kunskaper kring den diagnosgrupp man handleder
 • Pågående IPT-praktik med minst två ärenden per år.
 • Hålla sig uppdaterad kring IPTs utveckling, genom litteraturstudier, konferenser, IPT-workshops eller handledarträffar.

Träning

 • Genomgå IPT-handledarkurs.

Den som inte uppfyllt alla formella krav för handledarkompetens kan i vissa fall ekvivaleras efter styrelsebeslut.

Ackrediteringsreglerna revideras efter beslut av styrelsen efter behov.