Referat IPT-konferensen 13 November 2020

Referat från årets nationella IPT-konferens 13 November 2020

Zoom – IPT-föreningens digitala plattform

Pandemin gjorde att årets nationella konferens genomfördes i ett lite modifierat och nedkortat format över Zoom istället för Lund som vi planerat. Nedan kommer en kort summering av konferensens innehåll. Dessvärre fungerade inte inspelningen tillfredsställande varför vi inte kan lägga upp några inspelade föreläsningar.

Programet

IPT-året som gått – Ordförande i IPTS Hanna Hartleb inleder med att berätta om föreningsåret. 


Nöjda besökare vid ISIPTs konferens i Budapest 2019

Rapport från senaste IsIPT konferensen i Budapest2019 tillsammans med Hanna Hartleb , Malin Bäck Anna-Karin Åkerman och Anna-Lena Edorsdotter från styrelsen styrelsen. Malin berättade översiktligt om konferensen. Anna-Karin och Anna-Lena berättade om familjebaserad IPT för barn/unga samt tips kring användandet av sociala medier som en del i IPT. Slutligen talade Hanna om heldagen som anordnades till lärare i IPT ”Train the trainer” . Nästa internationella IPT-konferens kommer genomföras hösten 2021 i Florida, troligtvis även med digitalt alternativ.

Erfarna IPT-handledare höll i ”Train the trainer”

IPT med svåra patienter. – Anna Kullman 

Vår senast ackrediterade IPT-handledare Anna Kullman som har sin IPT- erfarenhet inom specialistpsykiatrin, delade på ett engageras sätt med sig av utmaningar, möjligheter och nya frågor

Huvudföreläsningen för dagen var Annas tankar kring att arbeta med ”svåra patienter” Hennes presentation kan laddas ner här. Min reflektion är att kontext och förväntningar är viktiga att tydliggöra även runt IPT-terapier. Om en patient lider av samsjuklighet med personlighetssyndrom eller annan långvarig sårbarhet är det extra viktigt att tillsammans skapa en rimlig ram kring vad syftet är med att man ses. Anna pekade på dilemman att patienter fördelas till IPT som kanske inte är beredda att se sitt mående och väg till förändring utifrån modellen. Hon pekade på problem att många parallella insatser sätts in som har olika mål och hon ”avslöjade” :), med andras ”godkännande”, att man i specialistpsykiatrins verklighet ibland arbetar utan tidsram men utifrån IPT-modellen. Om man bestämt att man skall jobba tidsbegränsat och det ”glöms bort” är det så klart ett problem men att ha en lång kontakt med någon med stora problem och man är överens om detta så är det nog snarare patientanpassat. Dock väcktes frågor kring implementering och organisatoriska begränsningar samt vad som är rimliga förväntningar på en patient eller metod.


IPT vid Autism & depression – några reflektioner & erfarenheter – Malin Bäck

I höstas berättade Emil Johansson i P1 om sin erfarenhet av att gå i IPT. Under konferensen lyftes tankar kring terapi med komorbid depression och Autism
Ur Vetenskapsradion P1 200824 ”Köksbordsterapin räddade Emil”

I Malins korta fallpresentation vill hon peka på vikten av att göra upplevelser av sig själv och världen begriplig i små vardagliga händelser – ”Day today circumstances”. Både Anna och Malin betonar betydelsen av att hitta gemensamma beskrivande ord som patienten kan känna igen sig i. Malin pekar på att Sullivans ide om att vårt agerande styrs av relationella behov att uppleva trygghet och intimitet, ser olika ut hos olika individer och att vi i IPT inte skall ta för givet att alla finner det välgörande att söka stöd hos andra eller känna behov av andra på det sätt som normen anger. Vi har behov att känna oss trygga i relation till oss själva och andra och det är det man behöver begripa sig på – hur dessa behov ser ut hos respektive individ. -”Vad har jag för relationsbehov och hur kommunicerar jag dem”? Det är viktigt att förstå vad som ger och tar energi i livet. På vilket sätt blir ”måendet”/ symtomen/ sårbarheten ett relationellt problem/tema/utmaning för just denna person och på vilket sätt skapar en specifik interpersonell situation ett visst mående/känsla hos mig? Dessa frågor utgör grunden för de IPT-terapier Malin har erfarenhet inom autismspektrat. Vidare menar hon att även om man vet att individen har svårigheter kring mentalisering och känslor så skall man inte låta bli att jobba med det. MEN man måste kliva över till patientens planhalva och hitta ett sätt tillsammans som det kan bli förståeligt. Malin planerar att bjuda in till en längre träff inom temat för de som arbetar med patientgruppen och andra intresserade för att samman utveckla en modell kring IPT för denna patientgrupp. Hör av dig om du är intresserad.

http://relatera.adobeconnect.com/pebp0rv00yja/

Länken ovan innehåller en föreläsning sedan tidigare kring Autism och IPT som kan ses om man sitter vid dator.


IPT i Psykosvård – Erik Fagerberg

Erik Gagerberg

Erik som arbetat inom specialistpsykiatrin i Skåne i många år belyste under en alltför kort föreläsning om betydelsen att skapa en begriplighet och ett kontakt kring vad som utlöst och pågår runt en psykos. Han påminner om att Harry Stuck Sullivan som formulerade den interpersonella psykoanalysen började sitt arbete med psykospatienter.


Vat tyckte du om konferensen?

Många har skrivit att de uppskattade att ses och att innehållet kändes relevant. Hjälp oss gärna att bli bättre. Vad kan bli annorlunda framåt? Vad har du för önskemål kring föreningens fortsatta arbete? Kom gärna med synpunkter nedan. Tack!